Algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden Condoleanceregister.nl

Door het bezoeken van Condoleanceregister.nl gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de website voor iedereen een respectvolle plaats is om te bezoeken.

Artikel 1 – Begrippen en toepasselijkheid

1.1 De hierna aangeduide begrippen hebben in deze gebruiksvoorwaarden de volgende betekenis:
 - Voorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden van Condoleanceregister.nl.
 - Website: de website van Condoleanceregister.nl, bereikbaar via www.Condoleanceregister.nl, waarop de diensten worden aangeboden.
 - Bezoeker: een ieder (natuurlijk persoon of de rechtspersoon) die op welke wijze dan ook gebruik maakt van de website.
 - Diensten: de door Condoleanceregister.nl aangeboden diensten zoals het beschikbaar stellen van de website en het bieden van de mogelijkheid om een condoleance te plaatsen.
 - Overeenkomst: de overeenkomst (waarvan deze voorwaarden deel uitmaken) tussen de bezoeker en Condoleanceregister.nl op grond waarvan Condoleanceregister.nl diensten levert en de bezoeker een condoleance plaatst.
 - Condoleances: condoleanceberichten die door de bezoekers worden geplaatst.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Condoleanceregister.nl gesloten overeenkomsten en op iedereen die gebruik van de website maakt zoals bezoekers, alsmede op de daarop aangeboden diensten.

Artikel 2 – Gebruik en aanvaarding voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden houden de regels en voorwaarden in waaronder de bezoeker gebruik kan maken van de website en de daarop aangeboden diensten.
2.2 De bezoeker dient zichzelf op de hoogte te stellen van de inhoud van de voorwaarden. De voorwaarden staan online op de website en zijn tevens op te vragen via Condoleanceregister.nl.
2.3 Door gebruik te maken van de website en/of de daarop aangeboden diensten verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming en duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Condoleanceregister.nl en de bezoeker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.2 De overeenkomst voor onbepaalde tijd duurt voort zolang de diensten worden geleverd of tot het moment dat de overeenkomst door Condoleanceregister.nl is opgezegd. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde en per direct worden opgezegd.
3.3 De bezoeker kan geen aanspraak maken op behoud van een condoleance op de website voor een bepaalde of onbepaalde termijn na het einde van de overeenkomst.

Artikel 4 – De diensten van Condoleanceregister.nl

4.1 De diensten van Condoleanceregister.nl bestaan uit het aanbieden van de website waarop condoleances en eventuele begeleidende foto’s, video’s en muziek kunnen worden gepubliceerd. Daarnaast informeert Condoleanceregister.nl de bezoeker op zijn/haar verzoek wanneer een bekende persoonlijkheid komt te overlijden of als zich grote gebeurtenissen voordoen.
4.2 Condoleanceregister.nl is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) condoleances en informatie en/of materialen zoals foto’s, video’s en muziek die op de website zijn geplaatst door bezoekers; Condoleanceregister.nl biedt daarom geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of rechtmatigheid daarvan. De bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van alle inhoud die zij op de website plaatsen.
4.3 Condoleanceregister.nl kan zonder opgaaf van reden of voorafgaande mededeling een condoleance en/of een herinnering weigeren, verwijderen of aanpassen, zonder daarvoor op enige wijze schadeplichtig te zijn.
4.4 Condoleanceregister.nl besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling en beschikbaarheid van de website, maar kan de website toch (tijdelijk) buiten gebruik stellen, vernieuwen of wijzigen indien zij dit nodig of wenselijk acht.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de website, de condoleances en herinneringen – waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, foto’s en overige materialen – berusten uitsluitend bij Condoleanceregister.nl. Het (recht tot) gebruik van de website impliceert geenszins het bestaan van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten aan de bezoeker.
5.2 Het is zonder de voorafgaande toestemming van Condoleanceregister.nl niet toegestaan de (inhoud van de) website op enige wijze geheel of gedeeltelijk te reproduceren, verspreiden, wijzigen of op welke manier dan ook in een ander medium, document of ander materiaal te verwerken.
5.3 Indien de bezoeker inbreuk maakt op de rechten van Condoleanceregister.nl is hij/zij aansprakelijk voor alle door Condoleanceregister.nl als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.
5.4 Door een condoleance te plaatsen op de website draagt de bezoeker alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de condoleance over aan Condoleanceregister.nl. De bezoeker vrijwaart Condoleanceregister.nl dan ook voor alle aanspraken van derden ten aanzien van de door de bezoeker geplaatste inhoud.
5.5 De bezoeker is ermee bekend en akkoord dat Condoleanceregister.nl als gevolg van de in het vorige lid genoemde overdracht van intellectuele eigendomsrechten gerechtigd is aan derden gebruiksrechten met betrekking tot de condoleance te verlenen. Condoleanceregister.nl zal dit echter alleen doen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de op de website aangeboden diensten. Condoleanceregister.nl zal in geen geval informatie, condoleances of herinneringen aan derden verkopen of op een andere manier voor commerciële doeleinden gebruiken, tenzij de bezoeker daar voorafgaande toestemming voor heeft gegeven.
5.6 Indien derden van mening zijn dat er op de website inbreuk wordt gemaakt op de aan hen toekomende (intellectuele eigendoms)rechten, kunnen zij een e-mail (met een onderbouwing en bewijsstukken) sturen aan Condoleanceregister.nl. Als Condoleanceregister.nl tot de conclusie komt dat er sprake is van inbreuk, zal Condoleanceregister.nl overgaan tot het nemen van de nodige maatregelen, waaronder het verwijderen van de gegevens waarmee inbreuk wordt gemaakt. Condoleanceregister.nl is in geen geval jegens derden aansprakelijk en is niet verplicht tot enige vorm van schadeloosstelling over te gaan.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 De inhoud van de website is door Condoleanceregister.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld en Condoleanceregister.nl zal zich naar beste vermogens inspannen om de website te allen tijde beschikbaar te houden. Condoleanceregister.nl is echter niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de (tijdelijke) onmogelijkheid tot gebruik van de website.
6.2 Bij schade die veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Condoleanceregister.nl, is de aansprakelijkheid van Condoleanceregister.nl in alle gevallen beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal een bedrag van 250 (tweehonderdvijftig) euro.
6.3 Iedere aansprakelijkheid van Condoleanceregister.nl voor indirecte schade is uitgesloten.
6.4 De bezoeker is zelf volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het gebruik van de website en vrijwaart Condoleanceregister.nl voor alle aanspraken van derden ten aanzien van de door de bezoeker geplaatste condoleances en eventuele begeleidende foto’s, video’s, muziek of andere inhoud.
6.5 De bezoeker is tegenover Condoleanceregister.nl aansprakelijk voor ieder gebruik van de website door hem/haar dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze voorwaarden en vrijwaart Condoleanceregister.nl voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.

Specifieke regels voor het gebruik van de website

Artikel 7 – Algemene gebruiksregels

Bij het bezoeken en gebruik van de website is het de bezoeker niet toegestaan om:
a ) Persoonlijke gegevens, zoals e-mailadressen, foto’s, video’s of andere informatie van derden te kopiëren, te bewerken of te verspreiden.
b ) Virussen te verspreiden of andere technologieën te gebruiken die schadelijk kunnen zijn voor Condoleanceregister.nl, de website of de bezoekers.
c ) Inhoud te plaatsen op de website die virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevat die de website kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade toe kan brengen aan Condoleanceregister.nl, de website en/of bezoekers.
d ) De infrastructuur van de website zodanig te belasten dat de werking van de website in gevaar komt.
e ) Maatregelen te nemen waarmee de toegang tot de website wordt verhinderd, beperkt of omzeild.

Artikel 8 – Berichten en andere inhoud plaatsen

Het is in principe iedereen toegestaan om berichten te plaatsen op de website in de vorm van condoleances. Hierbij moeten de volgende regels in acht worden genomen:
a ) De bezoeker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle inhoud (waaronder: condoleances en eventuele begeleidende foto’s, video’s en muziek) die de bezoeker plaatst op de website.
b ) Het plaatsen van een condoleance dient met respect en medeleven te gebeuren. Het is daarom niet toegestaan om reacties achter te laten die in welke vorm dan ook beledigend, kwetsend of beschadigend kunnen zijn voor de overledene, de nabestaanden of andere bezoekers van de website. Beledigende, kwetsende en/of beschadigende reacties zullen zonder opgaaf van redenen (direct) worden verwijderd.
c ) Condoleances waarin grove, provocerende of racistische taal wordt gebruikt, worden zonder opgaaf van redenen van de website verwijderd.
d ) De inhoud van geplaatste gegevens, berichten en informatie mag niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving en ook niet op een andere manier onrechtmatig zijn.
e ) Het gebruik van de website voor het promoten van (eigen) politieke, godsdienstige of andere belangen is niet toegestaan.
f ) Iedereen die een condoleance plaatst moet zijn of haar naam en e-mailadres achterlaten. Hierbij registreert Condoleanceregister.nl ook het betreffende IP-adres. Bij misbruik van de website of misdragingen zoals in dit artikel genoemd, zal Condoleanceregister.nl deze gegevens aanwenden om verder misbruik te voorkomen.
g ) Anonieme reacties, hoe goed bedoeld ook, kunnen onprettig zijn. Om deze reden wordt bij iedere Condoleance de naam vermeld van de persoon die het bericht heeft geplaatst. Iedereen die een reactie plaatst, stemt ermee in dat zijn of haar naam voor andere bezoekers zichtbaar is.
h ) Een ieder die een foto of een video plaatst op de website stemt ermee in dat deze ook voor andere bezoekers zichtbaar kan zijn.
i ) Condoleanceregister.nl heeft ervoor gezorgd dat berichten, foto’s en video’s niet op eenvoudige wijze door derden van de website gekopieerd kunnen worden. Het is echter niet te voorkomen dat met speciale technieken een kopie van een websitepagina of foto wordt gemaakt. Condoleanceregister.nl draagt dan ook op geen enkele manier verantwoording voor geplaatste berichten, foto’s en video’s. De bezoeker die de inhoud op de website heeft geplaatst, is hier zelf verantwoordelijk voor.
j ) Het is de bezoeker niet toegestaan om gegevens, berichten, foto’s, video’s of andere inhoud te plaatsen waarmee inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De bezoeker vrijwaart Condoleanceregister.nl voor alle aanspraken van derden in verband hiermee.

Artikel 9 – Misbruik van de website

9.1 Condoleanceregister.nl behoudt zich het recht voor om een bezoeker uit te sluiten van elk verder gebruik van de website, wanneer deze bezoeker op enige manier misbruik maakt van de website of wanneer de bezoeker deze voorwaarden niet naleeft. Deze maatregel is in het belang van en uit respect voor de nabestaanden en de overledenen die op de website worden genoemd.
9.2 Afhankelijk van de aard van het misbruik kan Condoleanceregister.nl:
a ) de bezoeker beperkte toegang geven tot een bepaald Condoleanceregister.nl;
b ) de bezoeker de toegang tot de website ontzeggen dan wel verhinderen;
c ) de inhoud en/of reactie(s) van de bezoeker verwijderen;
d ) de door de bezoeker geopende condoleance verwijderen;
e ) de persoonsgegevens van de bezoeker doorgeven aan bepaalde derden (zoals politie, justitie en rechthebbenden).

Slotbepalingen

Artikel 10 – Wijziging voorwaarden

10.1 Condoleanceregister.nl kan deze voorwaarden zonder overleg of aankondiging te allen tijde wijzigen of aanvullen, waarna de oude voorwaarden komen te vervallen.
10.2 Condoleanceregister.nl draagt zorg voor publicatie van de op dat moment geldende versie van de voorwaarden op de website en zorgt tevens dat de voorwaarden kunnen worden opgeslagen en/of geprint.

Artikel 11 – Rechtskeuze en geschilbeslechting

11.1 Op deze voorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen tussen de bezoeker en Condoleanceregister.nl worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg (zittingslocatie Roermond).
Het condoleanceregister van Nederland

Het condoleanceregister van Nederland

Condoleanceregister wil mensen bij elkaar brengen rond het overlijden van nationaal of internationaal bekende mensen
en slachtoffers van
rampen, ongelukken en misdrijven

18
condoleanceregisters
156
condoleances & herinneringen